تجارت در ارمنستان


سیاست سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان
مساعدت به سرمایه گذاری از اهداف محوری دولت ارمنستان میباشد که در برنامه های جمهوری ارمنستان گنجانده شده است
اهداف سیاست سرمایه گذاری، ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه گذاری و کار آفرینی، ارتقای سطح شفافیت فضای ایجاد شده، کشف و ارائه مزایای رقابتی کشور، ارتقای حجم سرمایه گذاری ها در ارمنستان، توسعه مستمر زیر ساختها و براساس همه این موارد، تامین توسعه اقتصاد میباشد
شرط مهم برای مسیر آینده توسعه صنعت، علم و تکنولوژی کشور، اجرای سیاست هدفمند سرمایه گذاری و تحقق مثمر آن میباشد.تامین تحقق رشد سرمایه گذاری در ارمنستان موجب حل برخی مسائل مهم ازجمله، ایجاد اشتغال، جذب جدید ویژه اقتصاد بازار (مدیریت عمومی و مالی،مدیریت بازار،فناوریهای جدید ، مهارتها و غیره) یافتن بازارهای جدید، دستیابی به آنها و امکانات ورود به این بازارها و غیره خواهد شد
با هدف تحقق مفید سیاست سرمایه گذاری، جمهوری ارمنستان سیاست درهای باز را اعلام و اجرا مینماید قانون مصوب سال ۱۹۹۴ جمهوری ارمنستان در مورد تنظیم روند سرمایه گذاریهای خارجی بعنوان سند حقوقی اصلی ودیگر مواد مربوط به آن بعنوان اسناد مرتبط جهت برنامه ریزی ونظارت بر روند سرمایه گذاریهای خارجی در ارمنستان میباشد
بر طبق قوانین فوق الاشاره در صورت ایجاد تغییرات در مجموعه قوانین مربط به سرمایه گذاری خارجی در جمهوری ارمنستان، از زمان سرمایه گذاری تا مدت 5 سال در صورت تمایل سرمایه گذار قوانین حاکم در روز سرمایه گذاری قابل اجرا خواهد بود. در حال حاضر نیز تغییراتی در مجموعه قوانین با هدف مساعدت به توسعه پایدار، برابر و قابل پیش بینی فضای سرمایه گذاری و کار آفرینی پیش بینی میگردد