سیاست خارجی

سیاست خارجی جمهوری ارمنستان در راستای تحکیم امنیت خارجی، تامین شرایط مطلوب خارجی برای پیشرفت کشور، ارائه مواضع ارمنستان در صحنه بین المللی، بالا بردن سطح دفاع  و حمایت از منافع جمهوری ارمنستان و شهروندان این کشور ، تعمیق و توسعه  عضویت و جذب کشور در مجامع و فعالیتهای بین المللی، تحکیم بیش از پیش همکاریها با کشورهای دوست و همسایه و نیز ساماندهی مسائل منطقه ای و ایجاد فضا برای  همکاری میباشد.

یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری ارمنستان، درک مواضع ارمنستان از سوی جامعه بین الملل و مساعدت از سوی آنها میباشد.

حل صلح آمیز و عادلانه مسئله قره باغ  بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم آرتساخ از مسائل مهم سیاست خارجی میباشد.

حل مسئله قره باغ براصول زیر استوار خواهد بود

-شناسائی حق تعیین سرنوشت مردم قره باغ کوهستانی  باید مبنای حل مناقشه قره باغ باشد.

-جمهوری قره باغ کوهستانی باید تحت نظارت حقوقی طرف ارمنی، با ارمنستان   ارتباط زمینی مستمر داشته باشد.

-امنیت جمهوری قره باغ کوهستانی باید از ضمانت بین المللی بر خوردار باشد.

توافق بین کلیه طرفهای مناقشه قره باغ باید در بسته ای حاوی تمامی راه حل ها و مکانیسمهای تامین کننده اجرای این راه حل ها، جای گرفته باشد.

ارمنستان پی گیر تحکیم و تعمیق همکاریهای راهبردی  ویژه  و روابط متقابل متحدانه با روسیه، استوار بر روابط سنتی مردم دو کشورمیباشد.

ارمنستان برای توسعه  و تعمیق روابط دوستانه و همکاری نزدیک  با ایالات متحده آمریکا اهمیت خاصی قائل میباشد.

نزدیکی به خانواده اروپائی بر اساس ارزشها وتعهدات در چهارچوب همکای با نهادها و سازمانهای اروپائی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری ارمنستان میباشد.

 

ارمنستان برای روابط مطلوب با دولتهای همسایه اهمیت خاصی قائل میباشد.ارمنستان طرفدار برقراری روابط بر اساس  همکاریها با مرزهای باز بوده و همواره آمادگی گفتگوهای واقع بینانه را دارد.