پذیرش نسل کشی

For detailed information please visit www.genocide-museum.am

واژه نسل کشی در سال ۱۹۴۴ توسط پروفسور رافائل لمگین حقوقدان یهودی رواج یافت. خانواده لمگین از قربانیان هواوکوست بودند و او با این واژه میخواست سیاست کشتارها و خشونتهای سازمان یافته نازی ها ونیز وحشی گریهای امپراطوری عثمانی علیه ارامنه در سال ۱۹۱۵ را به تصویر بکشد.

در روز ۹ دسامبر سال ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد کنوانسیون منع نسل کشی و مجازات علیه آن را به تصویب رساند که بر اساس آن نسل کشی جنایت بین المللی محسوب و دولتهای امضا کننده آن ملزم به جلوگیری و نیز مجازات نشل کشی میباشند.

 

نسل کشی چیست؟

نسل کشی عبارت است از کشتار ارامنه ساکن در امپراطوری عثمانی  در سالهای وقوع اولین جنگ جهانی .

این کشتارها بوسیله دولت ترکهای جوان و در مناطق مختلف امپراطوری عثمانی بوقوع پیوست.

 

چرا نسل کشی ارامنه بوقوع پیوست؟

با آغاز جنگ جهانی اول دولت ترکهای چوان با سعی در حفظ بقایای امپراطوری نضعیف شده عثمانی سیاست پان ترکیسم را که همانا ایجاد امپراطوری وسیع عثمانی که تا چین ادامه داشته و کلیه مردمان ترک زبان از قفقاز تا آسیای میانه را در بر میگرفت اتخاذ نمود. ای سیاست هدف هویت ترکی بخشیدن به  کلیه  اقلیت های قومی را دنبتل مینمود.ساکنان ارمنی بزرگترین مانع تحقق این برنامه محسوب میشدند.

با اینکه برنامه نسل کشی ارامنه در سالهای ۱۹۱۲-۱۹۱۱ برنامه ریزی شده بود ، لکن ترکهای جوان آغاز جنگ جهانی اول را فرصتی مناسب برای اجرای آن یافتندو

 

تعداد قربانیان نسل کشی ارامنه

در سالهای منتهی به آغاز جنگ جهانی اول بیش از دو میلیون تذمنی در امپراطوری عثمانی ساکن بودند. حدود ۵.۱ میلیون ارمنی طی سالهای ۱۹۲۳-۱۹۱۵ کشته شدند و متبقی نیز یا به زور به اسلام گرویدند و یا در کشورهای  مختلف جهان سکنی گزیدند.

 

مکانیزم اجرای نسل کشی

نسل کشی نابودی سازمان یافته گروهی از مزدمان است با هدف اصلی پایان دادن به موجودیت جمعی آنان.بنابر این برای اجرای نسل کشی برنامه ریزی منسجم و عوامل داخلی اجرای آن ضروری مینماید، امری که نسل کشی را جنایت دولتی مینماید ، چرا که تنها دولت مجهز به این امکانات لازم جهت اجرای این سیاست میباشد.