حکومت

 رئیس جمهور


رئیس جمهور رهبر حکومت میباشد. رهبر حافظ قانون اساسی است و روال
طبیعی فعالیتهای قوای مقننه، مجریه و قضائیه را تامین مینماید. رئیس جمهور
ضامن استقلال، تمامیت ارضی و امنیت جمهوری میباشد. رئیس جمهوراز سوی مردم برای مدت پنج سال انتخاب میشود

 

قوه مقننه


مجلس ملی تنها نهاد عالیه قانونگذاری در ارمنستان میباشد. مجلس ملی دارای
131 نماینده میباشد که 75 در صد آن با رای اکثریت و 56 نفرآنان از طریق
احزاب معرفی میگردند.نمایندگان مجلس ملی از طریق انتخابات سراسری و
برای مدت 5 سال انتخاب میشوند.آخرین انتخابات مجلس ملی در تاریخ 2007
برگزار شده است

قوه مجریه


دولت جمهوری ارمنستان قوه مجریه میباشد.دولت از نخست وزیر و وزرا
تشکیل شده است. رئیس جمهور از طریق رایزنی با گروههای پارلمانی فرد
مورد اعتماد اکثریت را بعنوان نخست وزیر منصوب مینماید و اگر این امر
میسر نباشد شخص مورد اعتماد اکثریت نسبی نمایندگان را منصوب مینماید.
رئیس جمهور با پیشنهاد نخست وزیر وزیران را نصب و عزل مینماید

قوه قضائیه


عدالت در جمهوری ارمنستان، بر اساس قانون اساسی ومقررات بوسیله
دادگاهها محقق میگردد. در ارمنستان، دادگاههای بدوی عمومی، دادگاههای
کیفری و دادگاههای تجدید نظر وجود دارند ولی بر اساس پیش بینی ها در
قانون دادگاههای تخصصی نیز فعالیت دارند دادگاه تجدید نظر. دیوان عالی
قضائی جمهوری ارمنستان است که غیر از مسایل قضائی قانون اساسی،
وظیفه تامین اجرای یکسان قوانین را بعهده دارد
مسایل قضائی قانون اساسی بوسیله دادگاه قانون اساسی انجام میگیرد. ضمانت
اسقلال دادگاهها با قانون اساسی و قوانین میباشد.شورای قضائی بر اساس
موازین قانون اساسی و مقررات تشکیل و فعالیت مینماید. دادستانی جمهوری
ارمنستان نظامی است که ریاست آن با دادستان کل میباشد.دادستانی در
چهارچوب اختیارات در نظر گرفته شده در قانون اساسی و بر اساس
مقررات فعالیت مینماید