تاریخ

سرزمین ارمنستان کوهستانی (جبال ارمنستان)
ارامنه از کهن ترین مردمان آسیا، شگل گرفته در سرزمین کوهستانی ارمنستان میباشند که شامل، سرزمین وسیع ما بین کوههای تاوروس و ارتفاعات قراباغ محصور در تاوروس و پونتوس شرقی ارامنه و کوههای موسکا و ترقکا است. وسعت سرزمین کوهستانی ارامنه حدود ۳۶۰ هزار کیلومتر مربع میباشد. تقریبا در کانون این ارتفاعات کوه آرارات (ماسیس که در انجیل مقدس نیز بدان اشاره شده است) با ارتفاع ۵۱۶۵ مترسر برافراشته است. کوه آراگاتس (۴۰۹۰) متر بلند ترین قله در پهنه ارمنستان فعلی بشمار میرود. آب و هوا در اینجا کوهستانی است با زمستانهای سرد و تابستانهای گرم و سوزان. سرزمین ارمنستان کوهستانی دارای گونه های غنی گیاهی و حیوانی است.


شکل گیری ملت ارمنی
انسان در سرزمین کوهستانی ارمنستان در عصر حجر (پارینه سنگی) پدیدار گشته است. سرزمین ارمنستان با منابع غنی زیرزمینی خود نه تنها در زمان کوتاهی به مرکز حرف فلزی، بلکه به صادر کننده مس، برنز، آهن و نیز نقره و طلا بدل میگردد. در دوره شکوفائی برنزکاری و آهنگری در قرون ۱-۲ قبل از میلاد، در نزد اقوام ساکن در سرزمین کوهستانی ارمنستان بتدریج روابط طبقاتی شکل گرفته ، اجتماعات قومی تشکیل و زمینه برای ایجاد حکومت مهیا میگردد.بر اساس منابع ختی ، آشوری و غیره ، نخستیناجتماعات قومی که به مراکز کوچک ایجاد حکومتها بدل گشته اند عبارت بودند از ، هایاسا- آسزین، ایسووان، آلشن، اورواترین، دایانه این، دیاوخینو و دیگران. جریان شکل گیری ملت ارمن در واقع در هزاره های ۱-۲ قبل از میلاد طی شده است.این امر تشخیص صریح و کامل جزئیا ت شکل گیری آن را تا حدودی ناممکن میسازد. بدون شک شکل گیری درپهنه سرزمین ارمنستان واز طریق جذب تدریجی دیگر اقوام از سوی اقوام ارامنه صورت گرفته است. برخی پژوهشگران نقش رهبری جامعه هایاسا را که نام ملت ارمن (های) نیزاحتمالا بر گرفته از آن است را در این شکل گیری متمایز میسازند.

جمهوری سوم، احیای اسقلال ارمنستان در سال ۱۹۹۱ میلادی
با عنایت به مفاد اعلامیه استقلال ارمنستان، مجلس ملی ارمنستان در ۲۱ سپتامبر سال ۱۹۹۱ میلادی تصمیمی مبنی بر برگزاری همه پرسی در ارمنستان با هدف خارج شدن از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و استقلال اتخاذ نمود. بر اساس نتایج همه پرسی، شورایعالی در ۲۳ سپتامبر سال ۱۹۹۱، ارمنستان را بعنوان یک حکومت مستقل اعلام نمود و بدین سان رویای صد ها ساله ملت ارمنی برای احیای استقلال تحقق یافت.در ماه اکتبر در سراسر ارمنستان انتخابات رئیس جمهوری بر گزار و اولین رئیس جمهور انتخاب گردید.
درسالهای ۱۹۹۳-۱۹۹۲ با بهم پیوستن گروه هایهای داوطلب مدافعان میهن و جوانان فراخوانده شده برای سربازی، ارتش ملی تشکیل گردید: درتاریخ ۲۸ ژانویه سال ۱۹۹۲ میلادی دولت تصمیم تاریخی درباره (وزارت دفاع جمهوری ارمنستان) را اتخاذ نمود.
پذیرش قانون اساسی جمهوری ارمنستان یکی از مهمترین تحولات ملی، سیاسی و اجتماعی جمهوری ارمنستان بود که در ۵ ژوئیه سال ۱۹۹۵ بوقوع پیوست.این امر به تحکیم پایه های حقوقی گذر از نظام استبدادی به حکومت دمکراتیک کمک و مساعدت شایانی نمود.