اخبار

03.11.2019 • سفر هیئت به سرپرستی آقای بابیکیان به ایران

هیئتی به سرپرستی آقای سورن بابیکیان وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساختهای جمهوری ارمنستان از تاریخ ۱لغایت ۳ نوامبر سال ۲۰۱۹ در تهران به سر میبرد. در این سفر آقای بابیکیان با تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی ایران ملاقات نموده و برخی مسائل در ارتباط با روابط اقتصادی ایران و ارمنستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در جریان ملاقات با آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشورمسایل مربوط به روند تحقق برنامه های مشترک دو گشور مورد بررسی قرار گرفت. در ملاقات با آقای بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی...