اخبار

بزرگداشت آقای ستراک نظریان هنرمند و خیر ارمنی

29.11.2018

به ابتکار سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران مراسم بزرگداشت آقای ستراک نظریان هنرمند و خیر نامی روز بیست و نهم ماه نوامبر برگزار گردید. در جریان این مراسم آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران در بیانات کوتاهی، زندگی نامه و آثار وزین و غنی این هنرمند پیش کسوت را ارائه و اشاره ویژه ای به برخی فعالیتها از جمله بازسازی نقاشیهای دیواری کلیسای وانک جلفا نو نمودند. آقای آرین کریمیان نماینده بنیاد پولی جامعه ارامنه (ارمنستان) در ایران شرکت کننده در این مراسم ضمن سخنانی از نامبرده تقدیر نمود.
آقای ژوزف مهرابیان رئیس مجمع ارامنه تهران، آقای واروژ هوانسیان نایب رئیس شورای خلیفه گری ارامنه تهران و کادر دیپلماتیک سفارت نیز در این مراسم حضور داشتند.