اخبار

دیدار سفیر جمهوری ارمنستان با معاون وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران

30.05.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران با آقای همایون حائری معاون وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران دیدار نمودند.
موضوعات مقدماتی مربوط به نشست دوره ای کمیسیون مشترک ارمنستان و ایران در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روند اجرائی و فعالیتهای مربوط به احداث خط سوم انتقال نیرو وامکانات توسعه چهارچوب همکاریها در زمینه انرژی نیز مورد اشاره قرار گرفت.