اخبار

حضور واراند نویسنده ارمنی و رضوی زاده منتقد ادبی در سفارت جمهوری ارمنستان

02.06.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، واراند نویسنده ارمنی و دکتر ق. رضوی زاده منتقد ادبی ایرانی را به حضورپذیرفتند.
سفیر جمهوری ارمنستان ضمن خوشامدگوئی به میهمانان، از نقش آنان در تحکیم روابط فرهنگی ارمنستان و ایران قدردانی نمودند.
طرفین در این دیدار روند فعالیتهای مقدماتی در راستای نشر ترجمه کلیات آثارهوانس تومانیان به زبان فارسی را به ابتکار سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران و خانه موزه هوانس تومانیان ایروان مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این دیدارمسائل مربوط به برگزاری برنامه های بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سالگرد ه. تومانیان نیز مورد اشاره قرار گرفت.