اخبار

دیدار آقای تومانیان با وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران

30.06.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران روز سی ام ماه جون با آقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران دیدار نمودند.
طرفین در این دیدار، موضوع استفاده مفید از کریدور حمل و نقل شمال - جنوب و برخی مسائل در ارتباط با قوانین و مقررات و دستورالعمل ها را درزمینه حمل و نقل مورد بررسی قرار دادند.
در این دیدار به امکان استفاده متقابل از فرصت های به دست آمده ناشی از توافق تجاری ایران و اوراسیا و نیز به روند اقدامات مقدماتی در جهت برگزاری نشست کمیسیون مشترک ارمنستان و ایران اشاره نمودند.