اخبار

رونمائی کتب در مجموعه ورزشی و فرهنگی "رافی"

18.10.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران روز هیجدهم ماه اکتبر در مراسم رونمائی کتب "روابط ارمنستان و ایران" و "تاریخ ارتش ارمنستان" تالیف ادیک باغداساریان در مجموعه ورزشی و فرهنگی "رافی" تهران شرکت نمودند.
مولف در سخنان خود به تاریخچه و شرح مختصری از متن کتب اشاره نمود.
آقای تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان نیز از مولف به خاطر این فعالیت و کار بزرگ تقدیرنمودند.