اخبار

دیدار با مدیریت هلدینگ رسانه ای "دنیای اقتصاد"

04.11.2019

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، روز چهارم نوامبر با آقای علیرضا بختیاری مدیر هلدینگ رسانه ای "دنیای اقتصاد" دیدار نمودند.
تعدادی از خبرگزاریهای پیشرو و معروف ایرانی از جمله روزنامه های "دنیای اقتصاد" و "فایننشال تربیون" و دیگر نشریات که در زمینه اقتصاد، تجارت و امور مالی تخصص دارند، در ترکیب این هلدینگ فعالیت مینمایند.
آقای آرتاشس تومانیان امکانات و فرصتهای همکاری با هدف تشریح روابط اقتصادی ارمنستان - ایران و افزایش شناخت مخاطب ایرانی از ارمنستان را با هیئت تحریریه مورد بحث و بررسی قرار دادند.