اخبار

بازدید از نمایشگاه و فروش مرکز «آگونک»

31.01.2020

آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران روز سی و یکم ماه ژانویه به اتفاق همسرشان خانم آناهید شاهوردیان با حضور در انجمن «چهارمحال» تهران از نمایشگاه و فروش صنایع دستی تهیه شده توسط دانش آموزان دارای مشکلات ذهنی و حرکتی مرکز «آگونک» بازدید نمودند. در این بازدید ملاقاتی هم با خانم وانوش توانیان رئیس و کارمندان مرکز انجام شد.