اخبار

اجرای برنامه سالانه « توانیک » در تهران

01.02.2020

در جریان اجرای برنامه سالانه گروه «توانیک» در سالن هوانس تومانیان انجمن «چهارمحال» تهران، عملکرد آموزشی - فرهنگی این گروه و برنامه های آتی آن معرفی و ارائه گردید.
در این برنامه که با حضور آرتور آزناووریان و همسرشان مری آزناووریان برگزار گردید، نامبرده سپاسگزاری و تقدیر سفارت را به رهبری و اعضاء این گروه ابلاغ نمودند.