ساختار

قسمتهای سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران

سیاسی / تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳-۰۰۹۸۲۱
اقتصادی / تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳-۰۰۹۸۲ 
فرهنگی، علمی، تحصیلی و ارتباط با دیاسپورا / تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳-۰۰۹۸۲۱

کنسولی/تلفن: ۰۰۹۸۲۱۶۶۷۶۰۵۰

                ۰۰۹۲۱۶۶۷۰۴۸۳۳                  

                                                                                        
دفتر وابسته نظامی / تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳-۰۰۹۸۲۱